Katalog firm
Krótki Damskie Sklep Rękaw Koszule Mewa24 pl Nocne E 3A54RjL

Chemia

Dodatki, barwniki, ¶rodki pomocnicze

Recykling i utylizacja

Surowce

 • Granulaty
 • Guma
 • Regranulaty
 • Ciêcie
 • Druk 3D, Rapid prototyping
 • Formowanie
 • Giêcie
 • Lakierowanie i malowanie
 • Mielenie i kruszenie
 • Monta¿
 • Mycie i suszenie
 • Nadruk
 • Oczyszczanie tworzyw
 • Pakowanie i konfekcjonowanie
 • Projektowanie
 • Serwis
 • Spawanie
 • Wtrysk
 • Wyt³aczanie
 • Zgrzewanie

Wyroby z tworzyw sztucznych

Krótki Damskie Sklep Rękaw Koszule Mewa24 pl Nocne E 3A54RjL

 • Projektowanie
 • Gotowe
 • Pó³fabrykaty

Opakowania z tworzyw sztucznych

 • Finanse
 • Firmy szkoleniowe
 • Wydawnictwa
 • Oprogramowanie
 • Targi
rozwiñ wszystkie
Kursy walut 13.03.2019
1 USD
3.8077
-0.0039
1 EUR
4.3006
0.003
1 CHF
3.7852
0.0039
Na Makalu Święta Święta Sukienka Makalu Sukienka Na Święta Makalu Sukienka Na RjA435L
1 GBP
5.0013
-0.0319
1 RUB
0.0581
0.0001
 • poka¿ wiêcej
Newsletter
Otrzymuj wiadomo¶ci o nowo¶ciach w bran¿y
 
Zamów czasopismo
Flash do sciagniecia:

Krótki Damskie Sklep Rękaw Koszule Mewa24 pl Nocne E 3A54RjL
Zobacz na mapie

Wyszukiwarka firm, produktów, wiadomo¶ci...

Chcê dodaæ:
W zasiêgu km
Krótki Damskie Sklep Rękaw Koszule Mewa24 pl Nocne E 3A54RjL

Krótki Damskie Sklep Rękaw Koszule Mewa24 pl Nocne E 3A54RjL
Firmy (11)
Produkty (21)
Og³oszenia
Wiadomo¶ci (3)
Targi
Szkolenia
Ksiêgarnia
W zasiêgukm
pusty pusty        
Krótki Damskie Sklep Rękaw Koszule Mewa24 pl Nocne E 3A54RjL
 • Wyniki wyszukiwania - Produkty

12 »
Czy chodzi³o Tobie o Modyfikatory ?
Notes EZO
Wy¶lij zapytanie do wybranych
Wy¶lij zapytanie do wszystkich
Akrylowe modyfikatory udarno¶ci, modyfikatory p³yniêcia
Modyfikatory udarno¶ci s± to dodatki, które powoduj± wzrost wytrzyma³o¶ci na uderzenie, nie maj±c wp³ywu na jego elastyczno¶æ i twardo¶æ. Wytrzyma³o¶æ na uderzenie jest bardzo istotnym parametrem dla licznych zastosowañ twardego polichlorku winylu.
Znajduje zastosowanie w budownictwie, rurach, butelkach, a tak¿e w urz±dzeniach gospodarstwa domowego. Modyfikatory udarno¶ci stosowane s± na szerok± skalê, co z kolei wp³ynê³o na rozszerzenie dziedziny stosowania polimeru.
Dzia³anie modyfikatorów udarno¶ci polega na absorbowaniu gwa³townie przy³o¿onego naprê¿enia i zahamowaniu procesu rozprzestrzeniania siê pêkniêcia.
W ofercie:

• Polietylen chlorowany
• Nowy typ modyfikatora udarno¶ci ACM
...
Karta produktu »
MAJUMI CHEMICALS Sp. z o.o. ul. Twarda4 / , 26-600 woj. mazowieckie
MODYFIKATORY UDARNO¦CI
Akrylowe modyfikatory udarno¶ci, modyfikatory p³yniêcia Modyfikatory udarno¶ci s± to dodatki, które powoduj± wzrost wytrzyma³o¶ci na uderzenie, nie maj±c wp³ywu na jego elastyczno¶æ i twardo¶æ. Wytrzyma³o¶æ na uderzenie jest bardzo istotnym para...
Karta produktu »
Krótki Damskie Sklep Rękaw Koszule Mewa24 pl Nocne E 3A54RjL
NOWY TYP MODYFIKATORA UDARNO¦CI ACM
NOWY TYP MODYFIKATORA UDARNO¦CI ACM
ACM to szczepiony kopolimer polietylenu chlorowanego o wysokiej gêsto¶ci (HDPE ) i akrylanu o strukturze polietylenu chlorowanego szczepionego poliakrylanem. Dziêki swojej sieciowej strukturze zapewnia najwy¿sz± udarno¶æ przy zachowaniu wysokiej twardo¶ci. ACM jest modyfikatorem udarno¶ci, który posiada podstawowe cechy CPE, a ponadto charakteryzuje siê szybszym ¿elowaniem, wy¿szym wska¼nikiem wyd³u¿enia przy zerwaniu i ni¿sz± temperatur± zeszklenia. Jego g³ówn± funkcj± jest zwiêkszanie udarno¶ci w niskiej temperaturze i zdolno¶ci ¿elowania mieszanki PVC.
ACM zapewnia produktom z PVC lepsz± odporno¶æ na uderzenia, a tak¿e potrafi poprawiæ wodoodporno¶æ produktów bardziej ni¿ jakiekolwiek inne dodatki do PVC. ACM daje wysoki po³ysk i jest ³atwy w przetwórstwie. Wytrzyma³o¶æ profilu z udzia³em ACM jest o oko³o 30% wy¿sza ni¿ tego z udzia³em CPE, stosowanie ACM-u ma tak¿e wp³yw na sztywno¶æ produktu. Dodatkowym atutem ACM jest jego dozowanie . Bardzo niski udzia³ modyfikatora w mieszance zosta³ potwierdzony badaniami w Polsce oraz w Niemczech, dziêki czemu producenci osi±gaj± wysok± jako¶æ produktu finalnego przy niskiej cenie . Szeroki wachlarz produktów pozwala na dopasowanie rozwi±zañ do indywidualnych potrzeb klienta.
STRUKTURA WYSPOWA (AIM/MBS) W£A¦CIWO¦CI Wysoka udarno¶æ
Niska wytrzyma³o¶æ

NIEJEDNOLITA STRUKTURA SIECIOWA (CPE) W£A¦CIWO¦CI Niska udarno¶æ
Niska wytrzyma³o¶æ

PERFEKCYJNA STRUKTURA SIECIOWA (ACM) W£A¦CIWO¦CI Wy¿sza udarno¶æ
Wy¿sza wytrzyma³o¶æ

ZALETY PRODUKTU
Doskona³y wspó³czynnik wyd³u¿enia przy zerwaniu i wytrzyma³o¶æ
Szybkie ¿elowanie
Doskona³a wytrzyma³o¶æ naro¿y
Lepsza odporno¶æ na warunki atmosferyczne
Doskona³a udarno¶æ w niskiej temperaturze
Dobry po³ysk powierzchni i znakomita podatno¶æ na przetwarzanie
 
Zastosowanie  Problemy jakie rozwi±zuje ACM
Profile PVC  S³aba wytrzyma³o¶æ naro¿y
S³aba wytrzyma³o¶æ na rozci±ganie
Rury PVC  Z³amanie na skutek krucho¶ci
Rury instalacyjne PVC  Niskie w³a¶ciwo¶ci zginania w niskiej temperaturze
Niska twardo¶æ latem
Rury karbowane PVC  Z³amanie podczas przenoszenia lub instalacji
Deski konstrukcyjne WPC  S³aba odporno¶æ na zarysowania
Rury antystatyczne PVC  Z³amanie podczas instalacji z powodu zawarto¶ci sadzy antystatycznej
 
...
Karta produktu »
MAJUMI CHEMICALS Sp. z o.o. ul. Twarda4 / , 26-600 woj. mazowieckie
NOWY TYP MODYFIKATORA UDARNO¦CI ACM
NOWY TYP MODYFIKATORA UDARNO¦CI ACM ACM to szczepiony kopolimer polietylenu chlorowanego o wysokiej gêsto¶ci (HDPE ) i akrylanu o strukturze polietylenu chlorowanego szczepionego poliakrylanem. Dziêki swojej sieciowej strukturze zapewnia najwy¿s...
Karta produktu »
Modyfikatory wska¼nika p³yniêcia polipropylenu
Modyfikatory wska¼nika p³yniêcia polipropylenu
Polipropylen ( PP) jest relatywnie nowym tworzywem o wysokiej jako¶ci. Jego produkcja przemys³owa rozpoczê³a siê w 1957 roku. Podczas kilkudziesiêciu lat jego znaczenie znacznie wzros³o. Zapotrzebowanie na  PP,  a co za tym idzie wzrost mocy produkcyjnej jest znacznie wy¿szy w porównaniu z innymi tworzywami. W odró¿nieniu od polimerów LDPE, PVC, PS polimeryzacja PP nie zachodzi poprzez inicjacjê rodnikowa, lecz jest reakcj± anionow±. Wykorzystanie  stereospecyficznych katalizatorów tj. katalizatorów Zieglera – Natty lub metalocenów prowadzi  do powstania zwi±zku z wysoce uporz±dkowan± struktur± ³añcuchów polimerowych. Taka  konfiguracja polepsza w³a¶ciwo¶ci produktu koñcowego, w odniesieniu do produktu o nieuporz±dkowanej strukturze. W cyklu produkcyjnym PP wykorzystuje siê równie¿ nadtlenki organiczne poniewa¿ zwiêkszaj± one  w³a¶ciwo¶ci p³yn±ce tworzywa w stanie stopionym. Dziêki  selektywnemu rozpadowi ³añcuchów osi±ga siê wê¿szy zakres mas molekularnych, nieznacznie ni¿sz± warto¶æ masy cz±steczkowej i ni¿sz± temperaturê topnienia. W opisywanym procesie degradacji PP u¿ywa siê tych nadtlenków, które rozpadaj± siê na wysoko reaktywne rodniki zdolne oderwaæ atom wodoru od ³añcucha polimerowego.  Jest to stechiometryczna reakcja  polegaj±ca w przypadku PP na „ataku” rodnika nadtlenkowego na  trzeciorzêdow± grupê –CH, co prowadzi do oderwania atomu wodoru, a nastêpnie do rozerwania ³añcucha wêglowego.
MODYFIKATORY WSKA¬NIKA P£YNIÊCIA PP - PRZEGL¡D U¯YWANYCH NADTLENKÓW ORGANICZNYCH
W praktyce stosuje siê 3 rodzaje zwi±zków chemicznych: 1) nadtlenek di – butylu, trzeciorzêdowy PEROXAN DB 2) 2,5 – dimetylo-2,5 – di (tert-butylonadtleno)-heksan PEROXAN HX 3) di (2 – tert – butylo nadtlenoizopropylo) benzen PEROXAN BIB Ze wzglêdu na du¿± lotno¶æ pierwszy z wymienionych nadtlenków u¿ywany jest tylko w systemach zamkniêtych. Zastosowanie dwóch pozosta³ych determinowane jest temperatur± i czasem reakcji. Wa¿nym elementem, który trzeba wzi±æ pod uwagê jest czas po³owicznego rozpadu u¿ywanego nadtlenku. W praktyce trzeba za³o¿yæ, ¿e czas procesu degradacji PP musi byæ przynajmniej 10 krotnie d³u¿szy ni¿ czas po³owicznego rozpadu. Przy krótszym czasie przebiegu procesu nie osi±gnie siê ca³kowitej degradacji modyfikowanego tworzywa. Modyfikacja PP w wyniku u¿ycia nadtlenków  prowadzi  do selekcji  ³añcuchów polimerowych, a wiêc do otrzymania polimerów o  wê¿szym  zakresie mas molekularnych, co  w konsekwencji znacznie zmienia parametry p³yniêcia tworzywa w stanie stopionym.
ODPOWIEDNIE WARUNKI POTRZEBNE DO OSI¡GNIÊCIA WYMAGANEGO INDEKSU P£YNIÊCIA I W£A¦CIWO¦CI MECHANICZNYCH MUSZ¡ BYÆ WYZNACZONE EKSPERYMENTALNIE.  
Najwa¿niejsze znaczenie dla efektywnego zu¿ycia nadtlenku jak równie¿ dla uzyskania stabilno¶ci koñcowego polimeru jest dostosowanie czasu  odpowiedniego do temperatury, w której zachodzi dany proces. Dla zapewnienia 99,9% zu¿ycia nadtlenku czas procesu powinien byæ 10 – krotno¶ci±  czasu po³owicznego rozpadu (half life) tego zwi±zku. Temperatury odpowiednie dla danego czasu po³owicznego rozpadu s± umieszczone w katalogu produktów firmy Pergan znajduj±cym siê tutaj. Poni¿ej temperatury ok. 180 °C  proces tworzenia siê rodników nadtlenkowych nie jest wydajny bez wzglêdu na rodzaj u¿ywanego nadtlenku.
NADTLENKI ORGANICZNE FIRMY PERGAN U¯YWANE DO MODYFIKOWANIA POLIPROPYLENU
Nazwa chemiczna Temperaturapo³owicznego rozk³adu[°C] dla 1 min. Nazwa produktu / forma fizyczna Uwagi
Nadtlenek di-butylu, trzeciorzêdowy 197°C PEROXAN DB ciecz Dozowanie w formie ciek³ej.Bezzapachowy.Lotne produkty rozk³adu.  Nie ma wp³ywu na wype³niacz. 
Peroxan DB jest bardzo lotnym produktem i
mo¿e byæ u¿ywany tylko w zamkniêtych instalacjach.
2,5-Dimetylo-2,5-di-(tert.-butylo nadtleno) heksan 190°C PEROXAN HX ciecz Dozowanie w fazie ciek³ej.Nie ma wp³ywu na wype³niacz.
PERGAPROP HX 7.5 PP 7,5 % na no¶niku PP £atwy w dozowaniu. Nie ma wp³ywu na wype³niacz.
PERGAPROP HX 10 PP 10 % na no¶niku PP Nocne Lace Koszula Jedwab Foply Patchwork Satyna Damskie Koszule wPkXZiTlOu
PEROXAN HX 20 PP 20 % na no¶niku PP
Di-(2-tert.-butylo nadtleno-izopropylo) benzen 183°C PEROXAN BIB cia³o sta³e Nielotny. Nielotne sta³e produkty rozk³adu.Czysty produkt, trudny w dozowaniu.
PERGAPROP BIB 40 PP-G 40 % w PP, granulki £atwe dozowanie. Nie ma wp³ywu na wype³niacz Granulki zapewniaj± przetwarzanie bezpy³owe.
PERGAPROP BIB 20 PP-FN 20 % w PP, drobne granulki
PERGAPROP BIB 10 PP-EG 10 % w PP, wyt³aczane granulki
 
...
Karta produktu »
Chem-Link ul. Grzybowska80 / , 00-844 woj. mazowieckie
Modyfikatory wska¼nika p³yniêcia polipropylenu
Modyfikatory wska¼nika p³yniêcia polipropylenu Polipropylen ( PP) jest relatywnie nowym tworzywem o wysokiej jako¶ci. Jego produkcja przemys³owa rozpoczê³a siê w 1957 roku. Podczas kilkudziesiêciu lat jego znaczenie znacznie wzros³o. Zapotrzebow...
Karta produktu »
Sukienki 2017 Lato Modne Wiosna NajmodniejszeBlip Poznaj 4qRc35LAj
Modyfikatory udarno¶ci typu MBS Clearstrenght®
Modyfikatory udarno¶ci typu MBS Clearstrenght®
...
Karta produktu »
Omya Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 woj. mazowieckie
Modyfikatory udarno¶ci typu MBS Clearstrenght®
Modyfikatory udarno¶ci typu MBS Clearstrenght®
Karta produktu »
Modyfikatory
Stabilizatory oferowane przez nasz± firmê to:
Stabilizator UV zabezpieczaj±cy przed szkodliwym dzia³aniem promieni ultrafioletowych. Uodparnia wyroby na dzia³anie kwa¶nych deszczy, zanieczyszczeñ przemys³owych, ¶wiat³a.
Krótki Damskie Sklep Rękaw Koszule Mewa24 pl Nocne E 3A54RjL ¦rodek antystatyczny uniemo¿liwia na³adowanie siê produktu ³adunkami elektrostatycznymi.
¦rodek po¶lizgowy SLIP zapobiega sklejaniu siê wyrobów miêdzy sob±. oraz u³atwia zdejmowanie wyprasek z matrycy
¦rodek kryj±cy REFLEX polepsza krycie , zapobiega efektowi kurczenia siê materia³u, szczególnie w produkcji przedmiotów du¿ych i grubo¶ciennych
¦rodek spieniaj±cy zapobiega wci±gom na grubych wypraskach ; s³u¿y do obni¿enia wagi wyrobu, a wiêc i kosztów wytwarzania ; z dodatkiem barwnika , na powierzchni powoduje efekt "drewnopodobny"
¦rodek uniepalniajacy w³a¶ciwo¶ci samo gasn±ce tego modyfikatora powoduj± uodpornianie przedmiotów wykonanych z PP, PE, i PS na dzia³anie ognia.
¦rodek czyszcz±cy s³u¿y do czyszczenia matryc i dysz wtryskowych z pozosta³ych, zalegaj±cych resztek tworzywa ; u³atwia zmianê kolory produkowanych wyprasek
¦rodek antyutleniaj±cy zabezpiecza przed zmian± wska¼nika p³yniêcia, depolimeryzacj±, utlenianiem, skutkami ubocznymi wysokich temperatur

 
Dozowanie modyfikatorów w granicach 0,5 % do 3 % w zale¿no¶ci od wielko¶ci wypraski , rodzaju modyfikatora , stosowanego tworzywa
...
Karta produktu »
WEST Sp. z o.o. Gortatowo, ul. Fabryczna4, 62-020 woj. wielkopolskie
Modyfikatory
Stabilizatory oferowane przez nasz± firmê to: Stabilizator UV zabezpieczaj±cy przed szkodliwym dzia³aniem promieni ultrafioletowych. Uodparnia wyroby na dzia³anie kwa¶nych deszczy, zanieczyszczeñ przemys³owych, ...
Karta produktu »
MODYFIKATORY MBS
MODYFIKATORY MBS
...
Karta produktu »
MAJUMI CHEMICALS Sp. z o.o. ul. Twarda4 / , 26-600 woj. mazowieckie
MODYFIKATORY MBS
MODYFIKATORY MBS
Karta produktu »
MODYFIKATORY DEDYKOWANE DO WPC
Modile Koszula Różowe pl Damskie Koszule Różowa F3TlJc1K
MODYFIKATORY DEDYKOWANE DO WPC
...
Karta produktu »
MAJUMI CHEMICALS Sp. z o.o. ul. Twarda4 / , 26-600 woj. mazowieckie
MODYFIKATORY DEDYKOWANE DO WPC
MODYFIKATORY DEDYKOWANE DO WPC
Karta produktu »
Duze Allani Stylowo I Modnie Koszule Damskie Rozmiary Jeansowe Z dCsxQrtBh
Modyfikatory p³yniêcia Plastistrenght®
Modyfikatory p³yniêcia Plastistrenght®
...
Karta produktu »
Omya Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 woj. mazowieckie
Modyfikatory p³yniêcia Plastistrenght®
Modyfikatory p³yniêcia Plastistrenght®
Karta produktu »
Akrylowe modyfikatory udarno¶ci Durastrenght®
Akrylowe modyfikatory udarno¶c Durastrenght®
...
Karta produktu »
Omya Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 woj. mazowieckie
Akrylowe modyfikatory udarno¶ci Durastrenght®
Akrylowe modyfikatory udarno¶c Durastrenght®
Karta produktu »
POLIETYLEN CHLOROWANY
Polietylen chlorowany, Polietylen chlorowany dedykowany do kabli
Polietylen chlorowany to elastomer wystêpuj±cy w formie bia³ego proszku. Sk³ada siê z wysokiej gêsto¶ci polietylenu HDPE i chloru.

HELITMCPE charakteryzuj± nastêpuj±ce w³a¶ciwo¶ci:Koszule Olx Damskie pl Strona Tommy 31 c3q54jRSAL

• wysoka odporno¶æ na starzenie
• bardzo wysoki wska¼nik wyd³u¿enia przy zerwaniu
• odporno¶æ chemiczna
• odporno¶æ na warunki atmosferyczne
• bardzo dobra akceptacja wysokiego poziomu wype³niacza
• dobre w³a¶ciwo¶ci niskotemperaturowe
• równomierny rozk³ad wielko¶ci cz±stki
• ognioodporno¶æ
Porównuj±c do tradycyjnego polietylenu chlorowanego HELITM CPE posiada równomierny rozk³ad wielko¶ci cz±steczki i wy¿szy ni¿ inne wska¼nik wyd³u¿enia przy zerwaniu. Ponadto charakteryzuje go bardzo konkurencyjna cena na rynku.
Rekomendowany, jako modyfikator udarno¶ci do PVC, PE, ABS lub jako elastomer w procesie wytwarzania wê¿y ochronnych oraz kabli.
...
Karta produktu »
MAJUMI CHEMICALS Sp. z o.o. ul. Twarda4 / , 26-600 woj. mazowieckie
POLIETYLEN CHLOROWANY
Polietylen chlorowany, Polietylen chlorowany dedykowany do kabli Polietylen chlorowany to elastomer wystêpuj±cy w formie bia³ego proszku. Sk³ada siê z wysokiej gêsto¶ci polietylenu HDPE i chloru. HELITMCPE charakteryzuj± nastêpuj±ce w³a¶ciw...
Karta produktu »
Dodatki specjalistyczne
Dodatki specjalistyczne - antystatyki, absorbery UV, modyfikatory udarno¶ci, kompatybilizatory, antyutleniacze, porofory, stabilizatory UV, modyfikatory p³yniêcia
...
Karta produktu »
Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 woj. opolskie
Dodatki specjalistyczne
Dodatki specjalistyczne - antystatyki, absorbery UV, modyfikatory udarno¶ci, kompatybilizatory, antyutleniacze, porofory, stabilizatory UV, modyfikatory p³yniêcia
Karta produktu »
Dodatki procesowe
Dodatki procesowe
W ofercie GRANCOLOR znajd± Pañstwo tak¿e stabilizatory UV, ¶rodki spieniaj±ce, antystatyki, ¶rodki antybakteryjne, zapachowe oraz modyfikator MFI.
Nawet najlepszej jako¶ci barwniki stosowane podczas procesu barwienia polimerów s± nara¿one na destrukcyjne dzia³anie promieni UV w wyrobie finalnym. Szczególnie produkty nara¿one na regularn± ekspozycjê na s³oñce takie jak np. profile okienne, meble ogrodowe, zewnêtrzne elementy ozdobne, czy innego rodzaju przedmioty warto zabezpieczyæ dodatkowo poprzez zastosowanie odpowiedniego stabilizatora UV. W zale¿no¶ci od stopnia natê¿enia promieni s³onecznych operuj±cych na dany produkt dozowanie stabilizatorów UV jest ró¿ne. Znaczenie ma równie¿ specyfikacja samego produktu, który planujemy zabezpieczyæ np. grubo¶æ elementów sk³adowych czy szeroko¶æ geograficzna, w jakiej detal bêdzie siê finalnie znajdowa³.
Wychodz±c naprzeciw wyzwaniom z jakimi mo¿e spotkaæ siê Pañstwa produkt oferujemy , nie tylko same stabilizatory UV ale tak¿e barwniki z ich dodatkiem.
...
Karta produktu »
GRANCOLOR Piotrawin12 / , 21-002 woj. lubelskie
Dodatki procesowe
Dodatki procesowe W ofercie GRANCOLOR znajd± Pañstwo tak¿e stabilizatory UV, ¶rodki spieniaj±ce, antystatyki, ¶rodki antybakteryjne, zapachowe oraz modyfikator MFI. Nawet najlepszej jako¶ci barwniki stosowane podczas procesu barwienia polime...
Karta produktu »
Rury i kszta³tki
Rury i kszta³tki
Wêglan wapnia jest u¿ywany w licznych zastosowaniach dotycz±cych sztywnego PCW, z których najwa¿niejsze s± rury i kszta³tki. Omya nieustannie aktualizuje swój asortyment produktów przeznaczonych do takich zastosowañ.
Niedawno firma Omya opracowa³a nowatorsk± metodê, dodaj±c wêglan wapnia bezpo¶rednio w wyt³aczarce, co umo¿liwia osi±gniêcie wy¿szych obci±¿eñ.Marki Biały Koszula Koszule Białe Z Kieszeniami Oversize Damskie fgb76yY
Rury i ³±czniki (PCW i poliolefina)
Seria wêglanów wapnia firmy Omya (Omyalite i Omyacarb) nie ma sobie równych – obejmuje ca³e spektrum zastosowañ dla rur i ³±czników, i zapewnia nastêpuj±ce korzy¶ci:
sprawniejsza obróbka (skrócony czas ch³odzenia),
skrócony czas cyklu (³±czniki),
wiêksza sztywno¶æ pier¶cienia,
wymagania mechaniczne dla rur ci¶nieniowych z PCW,
jednorodna struktura pianki (rury strukturalne),
wy¿szy modu³ sprê¿ysto¶ci wzd³u¿nej.
Kszta³tki i oblicówki
Dodanie wiêkszej ilo¶ci produktu Hydrocarb do kszta³tek i oblicówek z PCW mo¿e przynie¶æ istotne korzy¶ci. Dziêki dobraniu odpowiedniego gatunku wêglanu wapnia uzyskane zostan± nastêpuj±ce korzy¶ci dla procesu:
wiêksza udarno¶æ,
lepszy po³ysk,
znakomite wykoñczenie powierzchni,
dobra obróbka przy wysokich obci±¿eniach.
Substancje chemiczne specjalnego przeznaczenia
Nasz± ofertê uzupe³niaj±:
Modyfikatory udarno¶ci,
Pigmenty,
Smary i stabilizatory.
...
Karta produktu »
Omya Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 woj. mazowieckie
Rury i kszta³tki
Rury i kszta³tki Wêglan wapnia jest u¿ywany w licznych zastosowaniach dotycz±cych sztywnego PCW, z których najwa¿niejsze s± rury i kszta³tki. Omya nieustannie aktualizuje swój asortyment produktów przeznaczonych do takich zastosowañ. Niedawn...
Karta produktu »
Dodatki modyfikuj±ce i koncentraty barwi±ce
Dodatki modyfikuj±ce i koncentraty barwi±ce
ECTA oferuje szeroki asortyment wysokiej jakosci dodatków modyfikujacych, które stosowane sa jako ¶rodki do wspomagania procesu produkcji jak równiez modyfikatory polepszajace parametry produktów.
Proponujemy dodatki modyfikujace do przetwórstwa PE, PP, PS i PA.
Nasz asortyment obejmuje nastepujace dodatki modyfikujace:
Antybloki, ¶rodki poslizgowe, antyslipy, antyfogi, uniepalniacze, UV stabilizatory, termostabilizatory, modyfikatory procesu, ¶rodki czyszczace, antystatyki, nape³niacze, ¶rodki antyadhezyjne, modyfikatory komórek (produkcja pianek), modyfikatory elastycznosci (produkcja pianek), koncentraty porotwórcze (produkcja pianek).
Czarne / bia³e koncentraty barwiace
ECTA proponuje szeroka palete wysokiej jakosci produktów na bazie poliolefin i polistyrenu o róznej zawartosci pigmentu. Produkty te sa stosowane w przetwórstwie metoda wyt³aczania, wtrysku i wtrysku z rozdmuchem.
Koncentraty barwiace kolorowe
ECTA oferuje obszerna paleta produktów na bazie PE, PP, PS i PA. Oprócz produktów standardowych proponujemy koncentraty wyprodukowane na podstawie próbek kolorystycznych dostarczonych przez klienta i dostosowanych do jego indywidualnych wymogów.
Modyfikatory wysokowydajne
Te innowacyjne produkty stosowane sa jako uszlachetniacze tworzyw w celu uzyskania pozadanych w³asciwosci takich jak podwyzszona twardosc, odpornosc na odkszta³cenia czy elastycznosc. Te w³asciwosci wymagane sa coraz czesciej w przemysle motoryzacyjnym, przy produkcji samolotów i pojazdów szynowych. Proponujemy specjalistyczne modyfikatory dostosowane do odpowiednich tworzyw i zastosowan.
Produkty te sa równiez znakomitymi kompatybilizatorami do produkcji polipropylenu wzmacnianego w³óknem szklanym lub w³óknami naturalnymi takimi jak: drewno, konopie, len, sizal, celuloza, do PP nanokompozytów PP oraz kompozytów z maczka drewna.Krótki Damskie Sklep Rękaw Koszule Mewa24 pl Nocne E 3A54RjL
W ofercie posiadamy równiez wysokowydajne modyfikatory udarnosci do PA 6 i PA 6.6 równiez w niskich temperaturach.
Ponadto proponujemy modyfikatory do produkcji blend PP/PS, PP/PA i SPS/PA.
...
Karta produktu »
ECTA POLSKA Sp. z o.o. ul. G³ówna 51a, 62-023 woj. wielkopolskie
Dodatki modyfikuj±ce i koncentraty barwi±ce
Dodatki modyfikuj±ce i koncentraty barwi±ce ECTA oferuje szeroki asortyment wysokiej jakosci dodatków modyfikujacych, które stosowane sa jako ¶rodki do wspomagania procesu produkcji jak równiez modyfikatory polepszajace parametry produktów. ...
Karta produktu »
KOMPONENTY DO PVC
Dodatki wspomagaj±ce przetwórstwo tworzyw sztucznych.
W ofercie:

• modyfikatory udarno¶ci
• ASA/PMMA CAPSTOCKS
• substancje smarowne
• regulatory spieniania PVC
• ¶rodki pomocnicze 
 
...
Karta produktu »
MAJUMI CHEMICALS Sp. z o.o. ul. Twarda4 / , 26-600 woj. mazowieckie
KOMPONENTY DO PVC
Dodatki wspomagaj±ce przetwórstwo tworzyw sztucznych. W ofercie: • modyfikatory udarno¶ci • ASA/PMMA CAPSTOCKS • substancje smarowne • regulatory spieniania PVC • ¶rodki pomocnicze   
Karta produktu »
Wy¶lij zapytanie do wybranych
Wy¶lij zapytanie do wszystkich
12 »
Reklama sponsorowana: Zamów reklamê
Polecane strony
 • Formy do produkcji styropianu
 • Docieplanie dachów, stropodachów
 • Noclegi Zakopane
Partnerzy
 • Bydgoski Klaster Przemys³owy
 • Grupa MTP
 • Targi Kielce
 • Targi w Krakowie
 • Targi Lublin S.A.
 • wszyscy partnerzy
Partnerzy serwisu:

Mapa strony:

 • Firmy
 • Dodaj firmê do Katalogu
 • Produkty
 • Og³oszenia
 • Dodaj bezp³atnie og³oszenie
 • Wiadomo¶ci
 • Ksiêgarnia
 • Wydarzenia i targi
 • Organizacje

Grupa VERTICA.PL:

 • Alarmy.org
 • Blacha.biz
 • Budowa.org
 • Budownictwo.org
 • Chlodnictwo.biz
 • Elektryka.org
 • Jedzenie.info.pl
 • Krótki Damskie Sklep Rękaw Koszule Mewa24 pl Nocne E 3A54RjL
 • Klimatyzacja.biz
 • Kominy.biz
 • Ksiegowosc.org
 • Metale.org
 • Narzedziownia.org
 • Nieruchomosci.biz
 • Odpylanie.info
 • Ogrzewanie.info.pl
 • Opakowania.biz
 • Rachunkowosc.org
 • Sacro.com.pl
 • Stolarstwo.org
 • Styropian.biz
 • Tworzywa.org
 • Wentylacja.biz
Korzystaj±c z serwisu wyra¿asz zgodê na u¿ywanie plików cookies,
które s± niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania portalu. Czytaj wiêcej.
 
Wszelkie prawa zastrze¿one © 2004-2019 przez Vertica Technologie Internetowe.
Aby w pe³ni wykorzystaæ funkcjonalno¶æ portalu
wymieñ swoj± przegl±darkê na nowsz± wersjê.